Văn Nhật & Phương Thảo

Hạnh phúc không phải là cuối đường, mà là một chặng đường chúng ta cùng nhau xây dựng.